• Marta Dudzińska
    psycholog

    numer telefonu  889 313 520

 

Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy,
to nie ta rzecz Ci przeszkadza,
lecz Twój własny sąd o niej.
I w Twojej mocy jest go zmienić.

Marek Aureliusz

Pomoc psychologiczna przez Internet

Psycholog Online

Oprócz tradycyjnych form pomocy psychologicznej oferuję konsultacje z psychologiem przez internet. Jest to krótkoterminowa forma pomocy, która może być użyteczna dla osób przebywających za granicą, zapracowanych i niemających czasu na dojazd do gabinetu lub z innych przyczyn wolących kontakt internetowy. Jeśli nie masz czasu lub możliwości osobistej wizyty w gabinecie to ta forma pomocy jest szczególnie skierowana do Ciebie. Zachęcam do skorzystania z pomocy przez internet za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowy przez Skype.

Jak skorzystać z pomocy psychologicznej online?

Poniżej krótka instrukcja opisująca jakie kroki należy podjąć, aby doszło do konsultacji psychologicznej przez Skype lub e-mail.

Konsultacja psychologiczna przez e-mail:

 

1

Opisz swój problem

na­pisz do psychologa ema­il z do­kład­nym opi­sem swo­je­go pro­ble­mu

 

2

Dokonaj płatności

w od­po­wie­dzi uzy­skasz in­for­ma­cję, czy psy­cho­log zaj­mie się Two­im pro­ble­mem oraz dane do prze­le­wu

 

3

Oczekuj odpowiedzi

psy­cho­log od­pi­sze na Twój ema­il w cią­gu 3 dni od za­księ­go­wa­nia wpła­ty

 

Konsultacja psychologiczna przez Skype:

1

Zaproponuj termin

do psy­cho­lo­ga wy­ślij ema­ilem do­god­ne To­bie ter­mi­ny spo­tkań

2

Dokonaj płatności

w od­po­wie­dzi do­sta­niesz in­for­ma­cję o usta­lo­nym ter­mi­nie se­sji oraz dane do prze­le­wu

3

Połącz się przez Skype

po wy­ko­na­niu wpła­ty otrzy­masz po­twier­dze­nie kon­sul­ta­cji i po­łą­czysz się w usta­lo­nym ter­mi­nie za po­mo­cą Skype’a