• Marta Dudzińska
    psycholog

    numer telefonu  889 313 520

 

Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy,
to nie ta rzecz Ci przeszkadza,
lecz Twój własny sąd o niej.
I w Twojej mocy jest go zmienić.

Marek Aureliusz

Oferta i cennik usług psychologicznych

Psychoterapia indywidualna osób
dorosłych, dzieci i młodzieży

Za­wsze roz­po­czy­na­ją ją kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne. Jest to for­ma od­dzia­ły­wa­nia psy­cho­lo­gicz­ne­go, któ­ra le­czy lub wspo­ma­ga le­cze­nie wie­lu za­bu­rzeń psy­chicz­nych lub trud­no­ści w co­dzien­nym funk­cjo­no­wa­niu czło­wie­ka.

Możliwość terapii w języku angielskim. Individual psychotherapy in English.
Ceny psychoterapii indywidualnej:
120 zł sesja 50 min.
130 zł session in English
50 minutes

Warsztaty i szkolenia

Ofer­ta ta jest skie­ro­wa­na do grup i osób za­in­te­re­so­wa­nych na­by­wa­niem wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej lub sa­mo­roz­wo­jem. Ofer­ta warsz­ta­tów i szko­leń ak­tu­ali­zo­wa­na jest na bie­żą­co.

Ceny warsztatów i szkoleń:
cena zależy od ilości osób w grupie

Konsultacje i wsparcie
psychologiczne

Trwa­ją za­zwy­czaj od jed­nej do trzech se­sji. Po­le­ga­ją na ze­bra­niu in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pro­ble­mu pa­cjen­ta oraz trud­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu, ja­kie ten pro­blem po­wo­du­je. Umoż­li­wia­ją wy­bór naj­lep­szej for­my po­mo­cy, któ­rą mo­że być np. psy­cho­te­ra­pia.

Ceny konsultacji:
120 zł sesja 50 min.

Psycholog online
pomoc przez Skype

Spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem po­przez Sky­pe ma­ją for­mę roz­mo­wy gło­so­wej lub wi­deo. Mo­gą być sa­mo­dziel­ną for­mą po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­nej lub wspie­rać se­sje w ga­bi­ne­cie.

Ceny pomocy przez Skype:
120 zł sesja 50 min.

Psychoterapia grupowa
i grupy wsparcia

Za­wsze roz­po­czy­na­ją ją kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne. Jest oka­zją do ob­ser­wa­cji spo­so­bów wcho­dze­nia w re­la­cje z in­ny­mi i otrzy­my­wa­nia in­for­ma­cji zwrot­nych od człon­ków gru­py. Czyn­ni­kiem le­czą­cym jest tu­taj nie tyl­ko od­dzia­ły­wa­nie psy­cho­te­ra­peu­ty, ale przede wszyst­kim gru­py.

Ceny psychoterapii grupowej:
cena zależy od ilości osób w grupie

Psychoterapia par

Za­wsze roz­po­czy­na­ją ją kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne. Jest skie­ro­wa­na do par i mał­żeństw, któ­re znaj­du­ją się w sy­tu­acji sze­ro­ko po­ję­te­go kry­zy­su i prze­ży­wa­ją trud­no­ści w re­la­cji. Efek­ty psy­cho­te­ra­pii w tym wy­pad­ku wy­ma­ga­ją mo­ty­wa­cji oboj­ga part­ne­rów do pra­cy nad zmia­ną.

Ceny psychoterapii par:
180 zł sesja 90 min.
200 zł couples therapy in English
90 minutes

Diagnoza psychologiczna

W za­leż­no­ści od za­sto­so­wa­nych na­rzę­dzi, trwa od jed­nej do kil­ku se­sji. Po­le­ga na oce­nie wła­ści­wo­ści psy­cho­lo­gicz­nych pa­cjen­ta i jego funk­cjo­no­wa­nia w wy­bra­nym za­kre­sie, w opar­ciu o wy­wiad i wy­ni­ki uzy­ska­ne w te­stach. Ce­lem po­stę­po­wa­nia dia­gno­stycz­ne­go jest opis tych wy­ni­ków, za­le­ceń i sfor­mu­ło­wa­nie pro­gnoz od­no­śnie dal­sze­go funk­cjo­no­wa­nia pa­cjen­ta. W swo­jej pra­cy sto­su­je­my tyl­ko pro­fe­sjo­nal­ne na­rzę­dzia psy­cho­me­trycz­ne.

Ceny diagnozy psychologicznej:
cena zależy od wykorzystywanych kwestionariuszy diagnostycznych, np.:
200 zł badanie osobowości (SCID-II)

Opinie i zaświadczenia

Wy­sta­wia­nie opi­nii i za­świad­czeń do­ty­czą­cych dia­gno­zy, te­ra­pii i jej prze­bie­gu na ży­cze­nie klien­ta.

Cena opinii lub zaświadczenia:
30 zł

Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.