Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy,
to nie ta rzecz Ci przeszkadza,
lecz Twój własny sąd o niej.
I w Twojej mocy jest go zmienić.

Marek Aureliusz

 

Psycholog · Psychoterapeuta

Mi­ło mi po­wi­tać Pań­stwa na mo­jej stro­nie. Za­pra­sza­m do za­po­zna­nia się z mo­imi kwa­li­fi­ka­cja­mi i do­świad­cze­niem, ofer­tą oraz cen­ni­kiem i in­ny­mi dzia­ła­mi, któ­re dla Pań­stwa przy­go­to­wa­łam.

Jestem doświadczonym psychologiem i psychoterapeutką. Moja oferta pomocy psychologiczno - psychoterapeutycznej we Wrocławiu obejmuje:

Psychoterapia indywidualna osób
dorosłych i młodzieży

For­ma od­dzia­ły­wa­nia psy­cho­lo­gicz­ne­go, któ­ra le­czy lub wspo­ma­ga le­cze­nie wie­lu za­bu­rzeń psy­chicz­nych lub trud­no­ści w co­dzien­nym funk­cjo­no­wa­niu czło­wie­ka.

Psychoterapia grupowa
i grupy wsparcia

For­ma od­dzia­ły­wa­nia psy­cho­lo­gicz­ne­go, w któ­rej czyn­ni­kiem le­czą­cym jest nie tyl­ko od­dzia­ły­wa­nie psy­cho­te­ra­peu­ty, ale też gru­py

Konsultacje i wsparcie
psychologiczne

Spo­tka­nia umoż­li­wia­ją­ce ze­bra­nie in­for­ma­cji na te­mat trud­no­ści pa­cjen­ta oraz wy­bra­nie naj­lep­szej for­my pomocy.

Diagnoza psychologiczna

Oce­na wła­ści­wo­ści psy­cho­lo­gicz­nych pa­cjen­ta i jego funk­cjo­no­wa­nia w wy­bra­nym za­kre­sie.

Warsztaty i szkolenia

Ofer­ta skie­ro­wa­na do grup i osób za­in­te­re­so­wa­nych na­by­wa­niem wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej lub sa­mo­roz­wo­jem.

Z pozdrowieniami,
Marta Dudzińska

Zakres pomocy psychologicznej

Zgłaszając się do mnie możecie Państwo uzyskać pomoc w następującym zakresie:

 • Zaburzenia nastroju

  m.in. depresja, wahania nastrojów,
  choroba afektywna dwubiegunowa

 • Trudności emocjonalne

  m.in. kontrola emocji i zachowania
  autodestrukcyjne, radzenie sobie
  ze stresem, nadmierne poczucie winy
  i wstydu, obniżony nastrój

 • Lęk

  m.in. społeczny, paniczny, uogólniony,
  fobie, zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne,
  zespół stresu pourazowego (PTSD)

 • Kryzysy

  m.in. rozstania, żałoby, utrata pracy

 • Niska samoocena,
  utrata wiary w siebie

 • Zaburzenia związane z odżywianiem

  bulimia, anoreksja, zespół napadowego
  objadania się, otyłość psychogenna

 • Współuzależnienie,
  syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika

 • Przemoc

  m.in. domowa, mobbing, stalking, bullying

 • Radzenie sobie w chorobie somatycznej

  m.in. rak, cukrzyca, AIDS, migreny,
  choroby reumatyczne, choroby
  przewodu pokarmowego

 • Schizofrenia i psychozy

 • Bezsenność

Czym jest psychoterapia?

Te­ra­pia po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­na jest za­zwy­czaj krót­ko­ter­mi­no­wą for­mą po­mo­cy ukie­run­ko­wa­ną na ści­śle okre­ślo­ny cel, usta­la­ny wspól­nie z pa­cjen­tem. Dzię­ki temu mo­że­my re­gu­lar­nie spraw­dzać czy dą­ży­my w po­żą­da­nym kie­run­ku. Czę­sto­tli­wość se­sji za­le­ży od pro­ble­mu, po­trzeb i moż­li­wo­ści pa­cjen­ta, zwy­kle spo­tka­nia od­by­wa­ją się co ty­dzień lub co dwa ty­go­dnie. Po­dob­nie ma się to w przy­pad­ku spo­tkań kon­sul­ta­cyj­nych i se­sji wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go.

Jak pracuję?

W mo­jej pra­cy kie­ru­ję się za­sa­da­mi zawartymi w ko­dek­sach etycz­nych psychologapsychoterapeuty. Dba­m o po­sza­no­wa­nie god­no­ści, wol­no­ści wy­bo­ru pa­cjen­ta i za­cho­wa­nie ta­jem­ni­cy za­wo­do­wej, by chro­nić pry­wat­ność osób ko­rzy­sta­ją­cych z po­mo­cy oraz za­dbać o ich kom­fort psy­chicz­ny. W kon­tak­cie z pa­cjen­tem przyj­mu­ję po­sta­wę życz­li­wo­ści, em­pa­tii i sza­cun­ku wo­bec do­świad­cza­nych trud­no­ści oraz otwar­to­ści na py­ta­nia do­ty­czą­ce pro­ce­su te­ra­peu­tycz­ne­go i mo­ich kwa­li­fi­ka­cji. Pod­su­mo­wu­jąc, głów­ny­mi ide­ami przy­świe­ca­ją­cy­mi mi w pra­cy jest za­cie­ka­wie­nie dru­gim czło­wie­kiem i za­pro­sze­nie do bez­piecz­nej re­la­cji te­ra­peu­tycz­nej opar­tej na rów­no­ści i part­ner­stwie.

zaproszenie do bezpiecznej relacji terapeutycznej

 

Pomoc psychologiczna online:
wsparcie przez e-mail lub Skype

Psycholog online - pomoc psychologiczna

fot. artemisphoto, FreeDigitalPhotos.net

Po­moc psy­cho­lo­gicz­na on­li­ne jest to krót­ko­ter­mi­no­wa for­ma kon­tak­tu e-ma­ilo­we­go bądź po­przez ko­mu­ni­ka­tor Sky­pe, skie­ro­wa­na szcze­gól­nie do osób, któ­re z róż­nych po­wo­dów nie mo­gą po­ja­wiać się oso­bi­ście w ga­bi­ne­cie psychoterapeuty. Mo­że być sa­mo­dziel­ną me­to­dą wspar­cia lub też wstę­pem do oso­bi­stych spo­tkań z psychoterapeutą. In­ter­wen­cje sto­so­wa­ne po­przez kon­takt on­li­ne do­sto­so­wu­je­my do Two­ich po­trzeb, naj­czę­ściej opie­ra­jąc się na po­dej­ściu po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­nym, któ­re ak­cen­tu­je ak­tyw­ny udział klien­ta w te­ra­pii. Co­raz wię­cej ba­dań po­twier­dza sku­tecz­ność sto­so­wa­nych przez nas me­tod poznawczo-behawioralnych rów­nież w kon­tek­ście po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­nej on­li­ne. Szczegóły na stronie:

Psychoterapia po ludzku” -
darmowa książka do pobrania

Psychoterapia po ludzku

fot. KROMKRATHOG, FreeDigitalPhotos.net

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne na­by­ciem lub po­sze­rze­niem wie­dzy o psy­cho­te­ra­pii i po­krew­nych for­mach po­ma­ga­nia za­pra­sza­my do lek­tu­ry bez­płat­ne­go po­rad­ni­ka, któ­re­go je­stem współ­au­tor­ką. Znaj­du­ją się w nim m.in. in­for­ma­cje o nur­tach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych spo­ty­ka­nych w Pol­sce oraz róż­ni­cach w kwalifikacjach psychologa, psychiatry i psychoterapeuty. Szcze­gól­ny na­cisk po­ło­żo­no na kwe­stie bez­pie­czeń­stwa klien­tów ko­rzy­sta­ją­cych z te­ra­pii i za­sad etycz­nych, ja­ki­mi po­wi­nien kie­ro­wać się dobry psycholog. Pu­bli­ka­cja za­wie­ra rów­nież re­la­cje klien­tów i wy­wia­dy z 8 zna­ny­mi psychoterapeutami, re­pre­zen­tu­ją­cy­mi róż­ne po­dej­ścia te­ra­peu­tycz­ne. Klik­nij w link, aby po­brać książ­kę:

Czym jest psychoterapia
poznawczo-behawioralna?

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

fot. Master isolated images, FreeDigitalPhotos.net

W trakcie trwania terapii poznawczo-behawioralnej sku­pia­my się na zmia­nach w za­kre­sie za­cho­wa­nia i my­śli, któ­re są źró­dłem dys­kom­for­tu, cier­pie­nia psy­chicz­ne­go i / lub fi­zycz­ne­go. Za­sta­na­wia­my się wspól­nie z pa­cjen­tem czy dany spo­sób my­śle­nia jest ade­kwat­ny, przy­dat­ny w da­nej sy­tu­acji. Je­śli nie, to wspól­nie sta­ra­my się zna­leźć al­ter­na­tyw­ne in­ter­pre­ta­cje sy­tu­acji i spraw­dzić czy moż­li­we jest ich za­sto­so­wa­nie w ży­ciu co­dzien­nym oraz czy wpływ no­wych in­ter­pre­ta­cji wpły­wa po­zy­tyw­nie na zmia­ny w za­kre­sie za­cho­wań i emo­cji pa­cjen­ta.

Więcej informacji w artykule:

 

Leczenie bulimii, anoreksji
i innych zaburzeń odżywiania

Leczenie bulimii, anoreksji i innych zaburzeń odżywiania

fot. nixxphotography, FreeDigitalPhotos.net

Je­że­li cier­pisz z po­wo­du bulimii, za­pra­sza­m Cię do udzia­łu w te­ra­pii gru­po­wej i in­dy­wi­du­al­nej. Mo­żesz zgło­sić się do mnie rów­nież, je­śli do­świad­czasz pro­ble­mów z od­ży­wia­niem lub po­dej­rze­wasz u sie­bie wy­stę­po­wa­nie zaburzeń jedzenia. Pro­po­no­wa­na te­ra­pia po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­na głów­ny na­cisk w pro­ce­sie le­cze­nia za­bu­rzeń od­ży­wia­nia kła­dzie na zmia­nę w za­kre­sie prze­ko­nań do­ty­czą­cych sie­bie i je­dze­nia oraz za­cho­wań zwią­za­nych z od­ży­wia­niem się. Wię­cej na te­mat te­ra­pii na stro­nach:

Leczenie lęku, zaburzeń
lękowych oraz fobii społecznej

Leczenie lęku, zaburzeń lękowych oraz fobii społecznej

fot. graur razvan ionut, FreeDigitalPhotos.net

Me­to­dy psy­cho­te­ra­pii po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­nej znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w le­cze­niu zaburzeń lękowych, któ­re do­ty­czą lub bę­dą do­ty­czy­ły na­wet do 25% miesz­kań­ców Unii Eu­ro­pej­skiej w trak­cie ca­łe­go ich ży­cia. Za­bu­rze­nia te ob­ja­wia­ją się na wie­le spo­so­bów. Je­że­li nad­mier­nie się mar­twisz, oba­wiasz się kon­kret­nych sy­tu­acji lub obiek­tów, prze­ży­wasz na­pa­dy pa­ni­ki, od­czu­wasz lęk w sy­tu­acjach spo­łecz­nych czy też czu­jesz, że utrzy­mu­ją­cy się nie­po­kój znacz­nie ogra­ni­cza Two­je ży­cie to zna­czy, że pro­blem ten mo­że do­ty­czyć rów­nież Cie­bie. Sko­rzy­staj ze sku­tecz­nych me­tod i za­pisz się na kon­sul­ta­cję już dzi­siaj!

Leczenie depresji -
pomoc i terapia depresji

Leczenie depresji - pomoc i terapia depresji

fot. marin, FreeDigitalPhotos.net

Depresja jest jed­nym z naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­cych za­bu­rzeń psy­chicz­nych. Ty­po­wy­mi jej ob­ja­wa­mi są: ob­ni­żo­ny na­strój, pro­ble­my ze snem, brak lub ogra­ni­czo­na zdol­ność do od­czu­wa­nia przy­jem­no­ści z co­dzien­nych czyn­no­ści, uczu­cie zmniej­szo­nej ener­gii, my­śli sa­mo­bój­cze, pro­ble­my z pa­mię­cią i kon­cen­tra­cją, zmniej­sze­nie ape­ty­tu, po­czu­cie bez­war­to­ścio­wo­ści, ob­ni­że­nie sa­mo­oce­ny. Je­śli cier­pisz z po­wo­du depresji i szu­kasz po­mo­cy psy­cho­te­ra­peu­ty to za­pra­sza­m na te­ra­pię po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­ną, któ­rej sku­tecz­ność jest po­twier­dzo­na wy­ni­ka­mi ba­dań.