• Marta Dudzińska
  psycholog

  numer telefonu  889 313 520

 

Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy,
to nie ta rzecz Ci przeszkadza,
lecz Twój własny sąd o niej.
I w Twojej mocy jest go zmienić.

Marek Aureliusz

Regulamin pomocy online

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH PRZEZ INTERNET

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną psychologowie współpracujący z portalem twojpsycholog.wroclaw.pl ustalają niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony za pośrednictwem adresu e-mail, w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, chyba że strony umówiły się inaczej.
 4. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Rozpoczęcie korzystania z usług psychologicznych jest równoznaczne z potwierdzaniem powyższego kryterium.
 5. Korzystanie z Usług zawartych w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa wykorzystane w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej z jakiego pisze Klient,
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach portalu,
 • Pomoc psychologiczna online – usługi psychologiczne w formie odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail,
 • Przedpłata – kwota jaką na zasadach określonych w Regulaminie Klient może przeznaczyć na opłacenie Usługi,
 • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),
 • Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 27 października 2013 roku,
 • Portal – oznacza stronę internetową dostępna pod adresem twojpsycholog.wroclaw.pl,
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem tj. Marta Dudzińska zatrudniona w Firmie Handlowo- Usługowej Jacek Dudziński, ul. Jemiołowa 16/10, 53-447, Wrocław, NIP:8941823258, REGON: 931999282, będący stroną umowy o świadczenie usług psychologicznych

§ III.
USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy Porady psychologiczne, które mają charakter odpłatny i są uzależnione od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług psychologicznych.
 2. Porady psychologiczne świadczone są przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu psychologa na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.) i na zasadach określonych we wskazanej ustawie.
 3. Porady psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.
 4. Wysłanie wiadomości przez Klienta jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Klienta.
 5. Informacja o zasadach udzielania Porad psychologicznych dostępna jest w Portalu w zakładce Oferta i cennik.

§ IV.
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem klienta poczty e-mail.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług za pośrednictwem Internetu wymagane są:
 • Komputer z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka stron internetowych Internet Explorer w wersji 6 i wyższych lub Firefox wersja 2.0 lub wyższej, Opera wersji 9 lub wyższej, Chrome, Safari,
 • Włączona obsługa JavaScript,
 • konto poczty e-mail.
 • Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa

§ V.
ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  1. wejście na portal – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu, zaakceptowanie jego treści bez żadnych zastrzeżeń oraz potwierdzenie spełniania wszelkich wymaganych przez regulamin warunków; korzystanie z usług proponowanych przez Usługodawcę jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu,
  3. wybranie jednego z psychologów widocznych na stronie internetowej oraz przesłanie na podany adres e-mail wybranego psychologa wiadomości z opisem swojego problemu,
  4. otrzymanie wiadomości z akceptacją wybranego psychologa, w którym potwierdza on gotowość do zajęcia się danym problemem oraz podaje numer konta bankowego, na który należy wpłacić stosowne wynagrodzenie za wybraną usługę.
 2. Dokonanie powyższych czynności umożliwi Klientowi korzystanie z usług w formie przesyłania wiadomości e-mail do danego psychologa i otrzymywania od niego odpowiedzi zwrotnych.
 3. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym zostaje zawarta z chwilą wpłacenia przez Klienta stosownego wynagrodzenia za usługę na rachunek wybranego psychologa.
 4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 4 regulaminu.

§ VI.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczana przez Klienta bezpośrednio na konto bankowe wybranego psychologa.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależnione jest od ilości wybranych odpowiedzi e-mail i została podana w zakładce Oferta i Cennik umieszczonym w Portalu.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez psychologa.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania na rachunku bankowym psychologa.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:
  1. W zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z treścią i postanowieniami regulaminu.
  2. Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  3. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4. Może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  5. W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  6. W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym oraz w przypadku łamania jakichkolwiek postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  7. Ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w niniejszym regulaminie widocznym na stronie internetowej.
 2. Klient:
  1. Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
  2. Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  4. Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  5. Zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością.
  6. Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.
 4. Wpłacenie przez Klienta stosownego wynagrodzenia za usługę na rachunek wybranego psychologa jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ VIII.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ IX.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ X.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal danych osobowych Klientów dla celów należytego i pełnego świadczenia na jego rzecz Usług przez Portal.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Portal wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług i nie są w żaden sposób udostępniane żadnym osobom trzecim lub innym podmiotom gospodarczym.
 4. Kontaktując się e-mailowo Usługodawcy będzie znany adres e-mail Klienta oraz wybrana przez niego forma podpisu- pseudonim.
 5. Po zakończeniu świadczenia usługi wszystkie otrzymane e-maile otrzymane od Klienta zostają trwale usunięte. Usługę uznaje się za zakończoną po upływie 30 dni od otrzymania ostatniej wiadomości od Klienta.

§ XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w Portalu i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedzib działalności gospodarczych specjalistów, tj. we Wrocławiu.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).